İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA

MORFOSE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Morfose Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Morfose”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Morfoseun yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Morfose olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemizi ziyaret etmenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği Verisi

Trafik bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, port bilginiz)

Belirtilen bilgileriniz, Morfose.eu internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Morfose tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

·  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Morfose.eu internet sitesini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması amaçlarıyla,

İşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

  • İnternet sitemiz aracılığıyla size hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, teknik altyapıyı sağlamak ile destek ve kontrolleri yürütülmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza,
  • İş süreçlerinin takibi, devamlılığının sağlanması, denetimi ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla dolaylı ortaklarımıza aktarılmaktadır.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.